Publi­ka­tio­nen

Buch­pu­bli­ka­tio­nen

Pro­to­kol­le thea­ter­päd­ago­gi­scher Pra­xis. Kon­zep­te und Ver­fah­ren aus der Mul­ti­pli­ka­to­ren­fort­bil­dung Interkurs

// Hrsg. v. Mar­kus Bas­sen­horst / Lam­bert Blum
// Berlin: Schi­bri Ver­lag, 2005

15,00€
+ Versandkosten

Info & Kontakt:

Bund Deutscher Amateurtheater e. V.
Katrin Kellermann
Öffentlichkeitsreferentin
Lützowplatz 9 // 10785 Berlin

Fon 030 263 985 9-16
Fax 030 263 985 9-19

kellermann@bdat.info
www.bdat.info